• Súkromné centrum voľného času je privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské (športové, umelecké, technické, jazykové ... ) aktivity detí základných, stredných škôl a detí predškolského veku. 

     


    SCVČ bolo zapísané Ministerstvom školstva SR d">Kde nás nájdete?
    SCVČ pôsobí na sídlisku Nad Jazerom v budove bývalej Základnej školy na Galaktickej ul. č. 9 v Košiciach.

    Obsahová náplň SCVČ :
    1. výchovno-vzdelávacia činnosť,
    2. záujmová a rekreačná činnosť,
    3. organizovanie olympiád, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR.
    4. rozvoj špecializovaných činností a programov orientovaných na prevenciu. 

    Realizácia obsahovej náplne v praxi: 
    a/ pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch,
    b/ jednorázové a cyklické podujatia pre školy a verejnosť,
    c/ prázdninové aktivity – detské letné a prímestské tábory.

    Prioritným cieľom SCVČ je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže neustálym skvalitňovaním úrovne ponúkaných činností. 
    Viesť ich k užitočnému využívaniu voľného času, dať väčší priestor novým aktivitám rodičov s deťmi.
    Poskytovať odbornú pomoc k problematike voľnočasových aktivít, podporovať entuziazmus a aktivity mládeže, využívať informačné a komunikačné technológie predovšetkým na propagáciu činnosti.

    V súčasnosti prebiehajú aktivity mimoškolských záujmových útvarov v stredisku:
    1. SCVČ Galaktická 9
    2. SZŠ,SG Dneperská 1 - elokované pracovisko


    Záujmové útvary vedú pedagogickí pracovníci elokovaných pracovísk, resp.externí pracovníci. 


    Čo Vám ponúkame ? 

    1. Veľká telocvičňa s príslušenstvom (zrekonštruované sociálne zariadenia a šatne).